Trainingstijden m.i.v. 14 mei 2018

Tarthorst veld I

Tarthorst veld II

Team Tijd Team Tijd
Maandag
    X10 16.15 - 17.30 
V18 & V16 17.30 – 19.00 V18 & V16 17.30 – 19.00
VSE 19.00 – 20.30 M16 19.00 - 20.30
MSE 1 20.30 – 22.00 MSE 1 20.30 - 22.00
Dinsdag
X14-2 18.00 – 19.30 X12 18.00 – 19.30
 Fundamentals 19.30 - 21.00  M18 19.30 - 21.00
MSE-2 21.00 - 22.30 MSE 2 21.00 - 22.30
       
Woensdag
    X10  16.15 - 17.30
V16 17.30 – 19.30 X14 1 17.30 - 19.00
VSE & V18 19.30 - 21.00 VSE & V18 19.30 – 21.00
Recreanten 21.00 – 22.30 Recreanten 21.00 – 22.30
Donderdag
X4 1&2 Extra 17.30 - 19.00 X12 17.30 – 19.00
M18 19.00 – 20.30 M16 19.00 - 20.30
MSE 1 20.30 – 22.00 MSE 1 20.30 - 22.00
Vrijdag
 M18 Extra 19.00 - 20.30

M18 Extra

19.00 - 20.30

     

 

Zondag

 M18 Extra 10.00-12.00   M18 Extra

10.00 - 12.00