Inleiding

Het informatieboekje van Pluto vind je hier.

De basketbalvereniging "Pluto" is opgericht op 1 maart 1972 in Wageningen. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de basketbalsport in al zijn verschijningsvormen. Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan de door de Nederlandse Basketball Bond georganiseerde competities en de organisatie van diverse evenementen op het gebied van de basketbalsport. De vereniging telt ongeveer 210 leden.

Deze informatie dient als eerste kennismaking. Alles wat je dient te weten voordat je besluit lid te worden kun je hier terug vinden.

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. De telefoon- en e-mailadressen vind je onder: Contactpersonen (of via het menu onder de hoofdlink "Informatie").

Indien noodzakelijk is er een vertrouwenspersoon beschikbaar voor leden van de vereniging.

Thuiswedstrijden
Pluto speelt haar thuiswedstrijden in Sporthal de Tarthorst. Adres:

Tarthorst 152
6708 JD
Wageningen

Voor alle wedstrijdzaken kunt u contact opnemen met Chris Jongboer (mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Voor meldingen over wedstrijden, dosage planning en wijzigingen kunt u contact opnemen Bert van den Berg (mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Trainingen/lidmaatschap/inschrijf- en machtigingsformulier
Elk lid kan minstens 1 uur per week trainen in sporthal "De Tarthorst". Voordat je lid wordt mag je 5 maal gratis mee trainen, zodat je een indruk kunt krijgen van de sport. Daarna moet je een inschrijfformulier invullen om lid te worden van basketballvereniging Pluto.

Download
Klik hier voor het gecombineerde inschrijfformulier en machtigingsformulier 2017-2018 (versie 2017-09-01)


Het is niet mogelijk het formulier online in te sturen i.v.m. het ontbreken van de handtekening!
Weten in welke leeftijdsgroep je valt?
Kijk dan bij de link teams.

Getraind wordt er volgens een bepaald trainingsrooster dat per seizoen verschilt. Per seizoen verschillen de dagen en tijden. Het aantal trainingen per week varieert per team.
Meedoen aan de competitie kan pas nadat men in het bezit is van een spelerskaart van de Nederlandse Basketball Bond. Daartoe dient bij de aanmelding één recente pasfoto ingeleverd te worden conform het inschrijfformulier.
Overigens worden alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren in behandeling genomen!

Lidmaatschap Pluto
De aanmelding dient te geschieden middels overhandiging van een ingevuld aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie. Tevens dient een nieuw lid, wanneer hij of zij van een andere basketballvereniging komt, een schuldvrij-verklaring, getekend door de penningmeester van de oude club, te overhandigen.

Download

Klik hier voor het downloaden van een Schuldvrij Verklaring (SVV).

Indien een nieuw lid besluit competitie te gaan spelen dient hij of zij een pasfoto mee te sturen naar de ledenadministratie. Een licentiepas wordt daarna aan de trainer/coach afgegeven.

Een week na inschijving bij de ledenadministratie is men gerechtigd om competitie te spelen. Het lidmaatschap wordt aangegaan tot en met het einde van het verenigingsjaar (periode 1 juli - 30 juni), dus voor een heel basketballseizoen.
Met de inschrijving bij de basketballvereniging Pluto dien je je te houden aan opgestelde gedragsregels van de vereniging. De opgestelde gedragsregels kun je hier lezen.

Aanvang en beëindiging van het lidmaatschap staat beschreven in het huishoudelijk reglement. Elk lid dient het verschuldigde contributiegeld zo spoedig mogelijk te betalen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Automatische incasso vindt 4x per jaar plaats. Indien betaling via acceptgiro gewenst is, geldt een toeslag van € 25 per jaar. 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts door een schriftelijke kennisgeving. Deze moet vóór de eerste juni van het nieuwe speeljaar in het bezit zijn van de ledenadministratie.
Wanneer je niet op tijd opzegt loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Download

Klik hier voor het downloaden van het afmeldingsformulier (versie 2012)

Pluto tenue

Bij thuis- en uitwedstrijden dien je het officiële tenue te dragen van basketballvereniging Pluto. Dit bestaat uit een wit met groen afgebiesd shirt, een wit sportbroekje en witte sokken. Tevens dient men een spelersnummer op het shirt (een groot nummer achter op de rug en een klein nummer voor op de borst) te dragen. Het sport tenue wordt ter beschikking gesteld door Pluto, hiervoor wordt ene kleine vergoeding per seizoen in rekening gebracht die in de contributie is doorberekend.

De Nederlandse Basketbal Bond (NBB) houdt streng toezicht op het dragen van uniforme kleding op straffe van boetes. Het bestuur verzoekt de leden dan ook met correct tenue de wedstrijden te spelen. Eventuele boetes van de NBB in verband met incorrecte kleding zullen op de betreffende speler worden verhaald.

Contributie seizoen 2016 - 2017
De contributie voor het seizoen 2016 - 2017 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2015. Het voor jou geldende contributiebedrag is dus ook afhankelijk van in welk team je speelt en/of je competitie speelt.

Team Leeftijd bepaald op januari van het
competitiejaar
Contributie
met automatische
incasso
U06 Leeftijd onder de 6 jaar € 106,00
U08 Leeftijden 06 en 07 jaar € 131,40
U10 Leeftijden 08 en 09 jaar € 171,80
U12 Leeftijden 10 en 11 jaar € 207,00
U14 Leeftijden 12 en 13 jaar € 237,40
U16 Leeftijden 14 en 15 jaar € 257,60
U18 Leeftijden 16 en 17 jaar € 267,60
U20 Leeftijden 18 en 19 jaar € 277,80
Senioren Die spelen en trainen met een
competitieteam
€ 293,00
Senioren Die meetrainen met de recreanten
trainingsgroep op woensdagavond
€ 171,80
Senioren Die geen competitie spelen maar
wel meetrainen met een competitieteam
(indien TC en trainer akkoord!)
€ 221,80

 

 1. Voor nieuwe leden wordt eenmalig inschrijfgeld van € 20,00 in rekening gebracht;
 2. Voor het tweede en derde jeugdlid uit hetzelfde gezin geldt een korting van € 40,- per persoon;
 3. Opslag voor factuur i.p.v. automatische incasso € 25,00 per jaar;
 4. Pluto kent de mogelijkheid om in termijnen te betalen
 5. Pluto heeft regels voor te laat betalen:
  - na ca. 2 weken herinnering: geen boete
  - na ca. 4 weken: 1e aanmaning: met boete 10,-
  - na ca. 6 weken: 2e aanmaning, boete wordt verhoogd tot 25,-
  - na ca. 2 maanden nog niet betaald: 
           - beëindigen lidmaatschap Pluto
           - in rekening brengen contributie gehele lopende seizoen, verhoogd met een boete van € 50,
           - er wordt pas een schuldvrijverklaring afgeven als de contributie en boete betaald zijn.

Reiskostendeclaratie vervallen m.i.v. seizoen 2009 - 2010
Op de Algemene Ledenvergadering van 28 september 2009 werd vastgesteld dat de reiskostenvergoedingen voor wedstrijdteams zijn komen te vervallen (dit geldt overigens niet voor scheidsrechters die voor Pluto extern wedstrijden fluiten). Deze vallen onder een andere regeling.

Ongevallen tijdens het basketballen (in verenigingsverband)
Ongevallen tijdens het basketballen (in verenigingsverband)
Door de Nederlandse basketbalbond (NBB) zijn alle leden bij aangesloten basketbalverenigingen verzekerd tijdens ongevallen. Mocht je een ongeval krijgen bij het basketballen (in verenigingsverband bij Pluto) dan kun je hier het ongevalsformulier en nadere informatie over de collectieve ongevallenverzekering downloaden.

Download
Klik hier voor het ongevalsformulier (50 kB in .pdf)
Klik hier voor de informatie over collectieve ongevallenverzekering (bron: website NBB)

Vergoedingen trainers en coaches
Bij de penningmeester kan men navraag doen naar de vergoedingen die het bestuur beschikbaar stelt voor trainers en coaches.
Het contactformulier van de penningmeester vind je hier.

Scheidsrechterstenue
Indien je aangewezen wordt als clubscheidsrechter of als onafhankelijke scheidsrechter van de NBB dient er een officieel scheidsrechterstenue gedragen te worden. Dit tenue is via de NBB te verkrijgen. Voor meer informatie en prijzen:

Afdeling Oost
Reigerstraat 30 D
6883 ES Velp
Telefoon: 026-4461688
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cursussen
In overleg met kaderleden en bestuursleden is het mogelijk om op kosten van Pluto een cursus te volgen.
Enkele voorbeelden zijn: scheidsrechterscursussen, trainerscursussen, coachcursussen etc.

Kaderactiviteiten
Lid zijn van onze vereniging brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee. Ouders en/of verzorgers dienen bij toerbeurt te zorgen voor het vervoer van het team waarin hun kind speelt. Deze ritten worden volgens een rooster aan de ouders tijdig kenbaar gemaakt.
Indien ouders en/of verzorgers niet in het bezit van een auto zijn of om welke andere redenen dan ook niet kunnen rijden, worden zij zelf verantwoordelijk gesteld tijdig voor een vervanger te zorgen.
Leden zijn verplicht bepaalde taken uit te voeren zoals fluiten en tafelen van wedstrijden. Deze taken worden gepubliceerd in ons clubblad DogTalk/website of medegedeeld door het wedstrijdsecretariaat. Met de planning van deze diensten wordt rekening gehouden met het eigen speelschema. Bij verhindering dient men in eerste instantie zelf voor vervanging te zorgen.

U10 en U12 leren tafelen en U16-wedstrijdspelende leden moeten in het jaar dat ze 16 jaar oud worden deelnemen aan de scheidsrechter F-cursus, zodat ze over voldoende spelregelkennis beschikken.
Regelmatig wordt er een instructieavond gehouden waar je kunt leren hoe deze kadertaken uitgevoerd moeten worden. Berichten omtrent cursussen en informatieavonden zullen met regelmaat in de DogTalk of de website verschijnen.

Naslag / overigen
Bij de secretaris zijn de hierna genoemde bescheiden op te vragen. Aan een aantal boekjes cq. formulieren zijn kosten verbonden.
Informatie over lidmaatschap Full Court Press , Officieel orgaan van de NBB. Aanmelden lidmaatschap op telefoonnummer: 0527 - 689189 (gratis informatie)
Informatie over scheidsrechterscursussen en trainerscursussen (gratis)
Arbitrage techniekboekje
Spelregelboekje
Mini-spelregelboekje
Schuldvrijverklaring
Wedstrijdreglement Rayon-Oost
Diverse boeken zijn via de bond te koop of te leen.